Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là ấn phẩm của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được ra đời năm 1955 nhằm xuất bản những công trình nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khoa học. Tạp chí được xuất bản theo giấy phép xuất bản báo chí in số 134/GP-BVHTT cấp ngày 9/4/2001, giấy phép sửa đổi, bổ sung số 1814/GP-BTTTT cấp ngày 2/10/2012 và giấy phép xuất bản báo chí online số …..….. cấp ngày …... Tạp chí truy cập mở, được phản biện kín hai chiều, xuất bản định kì các bài báo khoa học nghiên cứu toàn văn trong nước và quốc tế ở mỗi số về một lĩnh vực như Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Khoa học Giáo dục. 

Các tạp chí

 • Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Giáo dục

  Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Giáo dục được Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đồng ý cấp mã chuẩn quốc tế ISSN 2354-1075. Tạp chí được Hội đồng Giáo sư nhà nước tính điểm công trình 1 điểm. Tạp chí xuất bản định kì 5 số hằng năm vào các tháng 1, 4, 7, 9 và 12 với các bài báo nghiên cứu toàn văn trong các lĩnh vực khoa học bao gồm: Quản lí Giáo dục; Phương pháp giảng dạy mảng Tự nhiên là Phương pháp giảng dạy các lĩnh vực như: Toán học, Tin học, Vật Lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí Tự nhiên, Khoa học Tự nhiên, Công nghệ, Kĩ thuật và Phương pháp giảng dạy mảng Xã hội là Phương pháp giảng dạy các lĩnh vực như: Văn học, Lịch sử, Địa lí Xã hội, Khoa học Xã hội, Ngoại ngữ, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Giáo dục Đặc biệt, Tâm lí Giáo dục, Triết học, Giáo dục Công dân, Nghệ thuật, Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật.

 • Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Tự nhiên

  Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Tự nhiên được Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đồng ý cấp mã chuẩn quốc tế ISSN 2354-1059.  Tạp chí được Hội đồng Giáo sư nhà nước tính điểm công trình với ngành Sinh học và Địa lí là 0,75 điểm, với ngành Toán, Vật lí, Hóa học và Công nghệ thông tin là 0,5 điểm.. Tạp chí xuất bản định kì 3 số hằng năm vào các tháng 3, 6 và 10 với các bài báo nghiên cứu toàn văn trong các lĩnh vực khoa học bao gồm: Toán học, Vật Lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ thông tin, Địa lí Tự nhiên, Khoa học Tự nhiên, Công nghệ, Kĩ thuật.

   

   

   

 • Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Xã hội

  Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Xã hội được Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đồng ý cấp mã chuẩn quốc tế ISSN 2354-1067. Tạp chí được Hội đồng Giáo sư nhà nước tính điểm công trình với ngành văn học 1,0 điểm,; Tâm lý học 1,0 điểm, Giáo dục học 1,0 điểm; liên ngành Khoa học Trái đất - Mỏ 0,75 điểm, Sử học - Khảo cổ - Dân tộc học 0,75 điểm;  Ngôn ngữ học 0,5 điểm ; Triết học-Chính trị học-Xã hội học 0,25 điểm. Tạp chí xuất bản định kì 4 số hằng năm vào các tháng 2, 5, 8 và 11 với các bài nghiên cứu toàn văn trong các lĩnh vực khoa học bao gồm: Văn học, Lịch sử, Địa lí Xã hội, Khoa học Xã hội, Ngoại ngữ, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Giáo dục Đặc biệt, Tâm lí Giáo dục, Triết học, Giáo dục Công dân, Nghệ thuật, Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật.